Algemene voorwaarden

LEES DE ALGEMENE VOORWAARDEN A.U.B. NAUWKEURIG DOOR ALVORENS OVER TE GAAN TOT EEN AANKOOP.

1. Algemeen

Deze website is alleen bedoeld voor consumenten die FLEX-DELIVERY producten ("Producten") online willen bestellen en geleverd willen hebben in Hoeilaart, Overijse, Huldenberg of Tervuren in België. Hieronder vindt u de voorwaarden waaronder de Producten op deze website voor verkoop worden aangeboden. FLEX-DELIVERY behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Een dergelijke wijziging is echter niet van toepassing op bestellingen die zijn geplaatst alvorens de herziene voorwaarden op deze website zijn gepubliceerd.

2. Verplichtingen van de klant

Alle informatie die U op eender welk ogenblik meedeelt aan FLEX-DELIVERY, bijvoorbeeld tijdens het bestelproces, moet actueel en juist zijn. U mag uw wachtwoord niet aan derden meedelen: U dient het veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren en ons schriftelijk op de hoogte stellen van een eventueel verlies of doorgave. Ieder misbruik, zoals de door derden met uw wachtwoord onrechtmatig geplaatste bestellingen en de daaruit voortvloeiende vorderingen, zijn volledig te uwer laste. FLEX-DELIVERY is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van onjuiste informatie en/of het verlies van uw wachtwoord en U vrijwaart FLEX-DELIVERY tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

(2) De klant is ertoe gehouden de product- en gebruiksaanwijzingen, alsook de waarschuwingen bij de geleverde producten aandachtig te lezen en in acht te nemen. FLEX-DELIVERY is niet aansprakelijk voor eender welke schade als gevolg van het niet opvolgen van product- en gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen en U vrijwaart FLEX-DELIVERY tegen iedere aanspraak van derden dienaangaande.

3. Uw bestelling plaatsen

3.1. U kunt een bestelling plaatsen als u 18 jaar of ouder bent, bereikbaar bent via een gsm en een geldig e-mailadres hebt.

3.2. U kunt een bestelling plaatsen:

3.2.1. door het bestelformulier op de website in te vullen nadat u een persoonlijk account hebt gemaakt of zich daarop hebt aangemeld en op de juiste knop te klikken om de bestelling te plaatsen; of

3.2.2.  door het bestelformulier op de app in te vullen nadat u een persoonlijk account hebt gemaakt of zich daarop hebt aangemeld en op de juiste knop te klikken om de bestelling te plaatsen; of

3.2.3. Bij problemen kan u ons via email of telefonisch bereiken op 0499/19 00 02. Gelieve uw  boodschap in te spreken op het antwoordapparaat.

FLEX-DELIVERY accepteert geen bestellingen die op een andere manier dan de bovenstaande manieren zijn geplaatst.

3.3. Wanneer u een bestelling plaatst, ontvangt u van FLEX-DELIVERY een webbestelnummer. FLEX-DELIVERY verstrekt dit nummer via de website.

3.4. Door een bestelling te plaatsen, biedt u ons aan de Producten te kopen die u onder deze voorwaarden hebt geselecteerd. FLEX-DELIVERY kan uw aanbod naar eigen inzicht al dan niet accepteren of kan het aantal Producten verminderen dat we u leveren. Bestellingen die u plaatst zijn echter bindend voor u en kunnen na het plaatsen van de bestelling niet worden geannuleerd nadat de deadline voor aanpassingen aan uw order is verstreken. Enkel dranken kunnen geannuleerd worden na goedkeuring van FLEX-DELIVERY.

3.5. Als FLEX-DELIVERY uw bestelling accepteert, stelt FLEX-DELIVERY u daarvan op de hoogte door u een orderbevestiging te sturen. FLEX-DELIVERY stuurt u de orderbevestiging per e-mail. De orderbevestiging is van kracht vanaf de datum waarop de orderbevestiging naar u is verzonden. Als FLEX-DELIVERY uw bestelling niet kan accepteren, zal FLEX-DELIVERY proberen per e-mail, telefonisch of per post contact met u op te nemen.

3.6. De schermweergave van de kleuren, ontwerpen en producten kan afwijken van het daadwerkelijke uiterlijk of formaat van de producten die op de website worden aangeboden.

3.7. Het gewicht van de fruit en groenten wordt zo goed mogelijk gerespecteerd. De prijzen zijn berekend op het gemiddeld gewicht van de specifieke producten.

4. Levering van uw Producten & terugname leeggoed

In overeenstemming met deze voorwaarden levert FLEX-DELIVERY u de Producten die zijn aangegeven op uw orderbevestiging.

Het leeggoed wordt meegenomen bij de levering en wordt direct in mindering gebracht bij de levering. Het leeggoed dient op een door u aangegeven plaatst te staan rond de woning. U dient uw  leverlocatie in te stellen in uw klantenprofiel via de app.

5. Prijzen

5.1. Alle prijzen zijn in Euro. Prijzen zijn de prijzen die op deze website zijn gepubliceerd op het moment dat u de bestelling plaatst. De prijzen die op de website zijn gepubliceerd, zijn inclusief BTW.

Het totaalbedrag van uw bestelling na levering zal verschillen van het bedrag op uw orderbevestiging wanneer u leeggoed heeft teruggegeven.

Alle producten worden geleverd in een herbruikbare draagtas van FLEX-DELIVERY. Wij vragen een waarborg van 3 EURO per draagtas. U kan de draagtassen terug overhandigen bij een volgende levering. Wanneer u niet meer gebruik wenst te maken van onze dienstverlening, kan u ons vragen de draagtassen of leeggoed op te halen bij u thuis. Wij storten vervolgens de waarborg terug op uw rekening.

5.2. Er kunnen geen intracommunautaire aankopen worden gedaan via deze website.

6. Uw Producten betalen

6.1. U dient uw Producten te betalen na de levering van de producten bij u thuis. U dient te betalen via overschrijving aan de hand van de leverbon. Indien u geen leverbon kan terugvinden, kan u deze raadplegen in uw klantprofiel op de website of in de applicatie op uw smartphone.

6.2. U dient te betalen in de valuta die op uw factuur staat aangegeven.

6.3 Herinnering onbetaalde factuur (3de herinnering): 3 EUR.

6.4 Herinnering onbetaalde factuur (5de herinnering): 10 EUR.

7. Levering van uw Producten

7.1. Bestellingen op deze site kunnen bezorgd worden in Hoeilaart, Overijse, Tervuren en Huldenberg.

7.2. FLEX-DELIVERY verzendt de Producten naar het afleveradres dat u op het bestelformulier hebt ingevuld en in overeenstemming met de door u gekozen leveringsoptie. Wanneer u verschillende producten bestelt die op verschillende adressen moeten worden afgeleverd, dient u voor ieder afleveradres een apart bestelformulier in te dienen.

Elk adres is gelinkt aan een vaste leverdag.

Leveringen in Huldenbeg, Tervuren: dinsdag

Leveringen in Overijse: dinsdag of woensdag

Leveringen in Hoeilaart: donderdag of vrijdag

Na de plaatsing van uw eerste betelling, wordt uw leverdag zo spoedig mogelijk bevestigd. Leveringen gebeuren tussen 7u30 en 20u. Er kan vooraf geen exact leveringsuur doorgegeven worden. U hoeft niet thuis te zijn bij levering. Er wordt standaard niet aangebeld. enkel aangebeld indien geen leeggoed teruggevonden kan worden op de vooraf afgesproken locatie.

Leveringsdagen die door FLEX-DELIVERY worden verstrekt worden zo goed mogelijk nagekomen.

8. Aansprakelijkheid

8.1. In deze voorwaarden zijn onze verplichtingen en aansprakelijkheden met betrekking tot het leveren van de Producten (en de uitvoering van telefonische ondersteuning en garantieservices) en de uitvoering van services volledig vastgelegd.

8.2. Behalve zoals in lid 9.3 hierna vastgelegd zijn er geen garanties, voorwaarden of andere bepalingen die bindend zijn voor FLEX-DELIVERY met betrekking tot het leveren van de Producten of het verlenen van services, anders dan hetgeen uitdrukkelijk in de overeenkomst is vastgelegd.

8.3. Garanties, voorwaarden of andere bepalingen die voortvloeien uit of in verband staan met het leveren van Producten en/of het verlenen van services die anderszins in de overeenkomst worden geïmpliceerd of ingevoegd volgens de wet, het gewoonterecht of toepasselijke wetgeving in het land waarin u het Product of de services hebt gekocht of anderszins (met inbegrip en zonder beperking van geïmpliceerde bepalingen van kwaliteit, geschiktheid voor doeleinden, redelijke zorg en vaardigheid) worden hierbij voor zover wettelijk toegestaan uitdrukkelijk uitgesloten. FLEX-DELIVERY is er met name niet verantwoordelijk voor ervoor te zorgen dat de Producten geschikt zijn voor uw doeleinden.

8.4. Niets in de overeenkomst zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor (i) overlijden of letsel veroorzaakt door nalatigheid door ons of (ii) fraude of (iii) schending van de door toepasselijke verplichte nationale wetgeving met betrekking tot het eigendomsrecht geïmpliceerde verplichtingen of (iv) aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten.

8.5. Onder voorbehoud van clausule 9.4 is flex-delivery krachtens de overeenkomst niet aansprakelijk voor verlies van inkomsten, winst, overeenkomsten, gegevens of voor gevolgschade of indirecte of andere schade, ongeacht waaruit deze voortvloeit en ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of wanprestatie of anderszins. De maximale totale aansprakelijkheid van flex-delivery krachtens de overeenkomst, ongeacht of deze is veroorzaakt door onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, is in geen geval hoger dan het door u aan flex-delivery te betalen bedrag met betrekking tot de producten en/of services in kwestie.

8.6. Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, noch op uw recht de Producten te retourneren zoals vastgelegd in clausule 7.

9. Contact opnemen met FLEX-DELIVERY

U kunt op de volgende manieren contact opnemen met FLEX-DELIVERY Online Shop:
Telefonisch op +32 (0)499 19 00 02
Via email: 
hello@flex-delivery.be

10. Gegevensbescherming

10.1. Als u een geregistreerde klant bent, kunt u uw transactiegegevens bekijken door uw webbestelnummer(s) in te voeren. Zo kunt u de status en de inhoud van uw bestelling(en) controleren.

10.2. Door uw bestelling te plaatsen, bent u ermee akkoord gegaan en begrijpt u dat FLEX-DELIVERY de uit uw bestelformulier verzamelde gegevens kan opslaan, verwerken en gebruiken voor het verwerken van uw bestelling. Deze gegevens worden in overeenstemming met het privacybeleid van FLEX-DELIVERY behandeld. U kunt dit privacybeleid inzien door op de knop “Privacybeleid” onder aan deze website te klikken. Als u toegang wilt hebben tot de informatie met betrekking tot u die we bewaren, als u wijzigingen wilt aanbrengen of als u geen informatie van FLEX-DELIVERY wilt ontvangen, volg dan de updateprocedure die is vastgelegd in het privacybeleid van FLEX-DELIVERY.

11. Overmacht 

FLEX-DELIVERY doet er alles aan om haar verplichtingen krachtens de overeenkomst na te komen. FLEX-DELIVERY kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging of verzuim als dergelijke vertraging of verzuim wordt veroorzaakt door omstandigheden die redelijkerwijs niet in onze macht liggen. In geval van een vertraging voert FLEX-DELIVERY haar verplichtingen uit zo snel als dat redelijkerwijs mogelijk is.

12. Klachtenbeleid

Kwaliteit en klantentevredenheid is bij FLEX-DELIVERY van hoogste belang. Wij doen er alles aan om de levering van uw producten vlekkenloos te laten verlopen. Mocht er toch iets misgelopen zijn bij uw bestelling kan u telefonisch een bericht achterlaten of ons contacteren via email. Wij geven zo spoedig mogelijk feedback.

13. Geschillen - toepasselijk recht en bevoegde rechter

FLEX-DELIVERY streeft er naar geschillen snel en efficiënt op te lossen. Indien u niet tevreden bent met de manier waarop FLEX-DELIVERY met geschillen omgaat en u juridische stappen wilt ondernemen, dan dient u te doen naar Belgisch recht en bij een Belgische en nederlandstalige rechter. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

14. Algemeen

14.1. Een verzuim van FLEX-DELIVERY of een verzuim van u om een bepaling van de overeenkomst uit te voeren, vormt geen afstandverklaring van een dergelijke bepaling. Dergelijk verzuim heeft geen effect op het recht een dergelijke bepaling later uit te voeren.

14.2. Nietigheid of niet-uitvoerbaarheid van een bepaling in de overeenkomst heeft geen nadelige invloed op de geldigheid of uitvoerbaarheid van de overige bepalingen.

15. Taal

FLEX-DELIVERY doet zijn best om de klanten zo goed mogelijk in het Nederlands, Frans en Engels te ondersteunen. De website is opgebouwd in de 3 bovengenoemde talen.

Veelgestelde vragen, de algemene voorwaarden en privacy verklaring zijn enkel in het Nederlands beschikbaar.


FLEX-DELIVERY
BTW nummer: BE0650931663

 

Versie datum 1/12/2019